Nieuwe Franchise Gedragscode in de maak

Datum: oktober 22, 2014

Minister Kamp van Economische Zaken schrijft op maandag 20 oktober j.l. in een brief aan de Tweede Kamer dat er intensief overleg heeft plaatsgevonden met een groot aantal partijen, waaronder franchisegevers en –nemers, om de problematiek in de franchisebranche op te lossen. “Op basis van twee rondes van gesprekken en een tweetal grotere bijeenkomsten met sectorvertegenwoordigers is een helder beeld ontstaan van de gewenste oplossingen,” aldus de Minister in de brief.

Kamp schrijft dat de problemen zijn ontstaan door tegenstrijdige belangen in de samenwerking tussen franchisenemers en –gevers. “Dit zijn veelal aspecten die niet of onvoldoende in de franchiseovereenkomst zijn opgenomen.” Daarnaast schrijft de Minister dat ook handelingen die in strijd zijn met de overeenkomst redenen geven voor een slechte relatie tussen beide partijen.Foto van één van de stakeholders bijeenkomsten bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hans Beeftink van AG Hart Advocaten aan het woord. Bron: FranchiseFormules.NL

De betrokken partijen zouden ten eerste graag een nieuwe gedragscode willen zien die de feitelijke gedragingen van franchisegevers en -nemers bij het opstellen van een franchiseovereenkomst en gedurende de looptijd van die overeenkomst normeert. Een nieuwe gedragscode zou ondermeer duidelijkheid moeten bieden in transparantie en informatieplichten, termijnen bij beëindiging van de franchiseovereenkomst, e-commerce en concurrentiebedingen. Complicerende factoren als het onroerend goed moeten apart besproken worden. De gedragscode moet ook handreikingen bevatten voor het, gedurende de looptijd, aanpassen van overeenkomsten aan veranderende (markt)omstandigheden.

Ten tweede vragen partijen om een werkbare, snelle, kosteneffectieve vorm van geschilbeslechting waarin de zoektocht naar een oplossing de onderlinge (franchise)relatie niet verder beschadigt. Door de sector is aangegeven dat problemen in de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers vaak niet opgelost kunnen worden via de rechter. De wettelijke regels zoals de rechter deze toepast zijn gericht op vergoeden van schade in plaats van op behoud van de onderlinge relatie. Daarom is rechtspraak niet het beste middel om de constructieve en wederzijds voordelige samenwerking te bevorderen (waar in de praktijk behoefte aan is). De Nederlandse Franchise Vereniging (belangenvereniging van franchisegevers) biedt nu ook al mediation en arbitrage diensten aan (in principe de juiste instrumenten), maar dit aanbod wordt van franchisenemerskant niet ervaren als onpartijdig en onafhankelijk.  

Ten derde bestaat er behoefte aan een zodanige koppellng van de nieuwe franchise gedragscode aan de franchiseovereenkomsten dat het normenkader van de code ook een rol zal gaan spelen bij de beoordeling van geschillen door een rechter of geschillencommissie. In de huidige rechtspraak wordt de bestaande Europese Erecode niet of nauwelijks betrokken bij de beoordeling van een geschil. De sector zou dit graag anders zien. Oplossing zou kunnen liggen in het benoemen van de code in alle nieuwe franchiseovereenkomsten, vergelijkbaar met een stelsel van ‘algemene voorwaarden’ waaraan partijen gehouden mogen worden.        

Uit de gesprekken is ook naar voren gekomen dat (‘eerste keer’) franchisenemers soms onvoldoende voorbereid aan de start verschijnen. Goede voorlichting aan aspirant-franchisenemers is volgens de sectorvertegenwoordigers van groot belang en draagt bij aan een goed begrip van de te sluiten overeenkomst en de belangrijkste aandachtspunten daarin en helpt om de gewenste positief-kritische houding te cultiveren. Door het Ministerie zijn de nodige stappen gezet op dit terrein. Zo is de informatie op Ondernemersplein onlangs geactualiseerd en zal de Kamer van Koophandel op de jaarlijkse Startersdag het thema ‘Franchise’ aan de orde brengen. Ook van branche-organisaties, media en intermediairs wordt onderzocht of zij een sterkere rol kunnen spelen in de voorlichting, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over veelkomende contractuele valkuilen in franchiseovereenkomsten en over  ondernemersrisico’s.         

Om de nieuwe gedragscode op te stellen wordt er momenteel een kleine werkgroep geformeerd door de betrokken stakeholders uit de franchisebranche. Het Ministerie van Economische Zaken faciliteert hierbij. “De werkgroep zal begin 2015 een concept-tekst voor de nieuwe franchisecode opleveren, zodat deze voor openbare consultatie kan worden uitgezet. Tevens zal deze werkgroep een voorstel doen voor een breedgedragen, effectieve vorm van geschilbeslechting die men als neutraal en onpartijdig ervaart, om naleving van de nieuwe code te borgen.”

Bronnen: De Nationale Franchisegids en Ministerie van Economische Zaken.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.