Kamerbrief over voortgang versterking zelfregulering franchisesector

Datum: april 8, 2015

Een commissie van (vertegenwoordigers van) franchisegevers en -nemers heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een Nederlandse franchise code en heeft onderzoek gedaan naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting. Het proces verloopt voorspoedig. Zowel vanuit franchisenemerszijde als franchisegeverszijde wordt constructief meegewerkt.

Nieuwe franchise gedragscode

De nieuwe franchise gedragscode dient bij te dragen aan de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers en dient de hele sector in beginsel te binden. De commissie heeft zich tot doel gesteld om in de code duidelijk en evenwichtig vast te leggen hoe de partijen zich dienen te gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. De huidige Europese Erecode is hierbij als uitgangspunt genomen, door de commissie geconcretiseerd en op relevante punten uitgebreid. Door het benoemen van precontractuele informatieplichten en contractuele aandachtspunten zoals het concurrentiebeding, worden startende ondernemers geïnformeerd over de zaken die in de overeenkomst geregeld moeten zijn alvorens start te gaan.

Tevens wordt door de commissie naar een modus gezocht voor het binden van franchisegevers en -nemers die zich niet vrijwillig committeren aan de nieuwe gedragscode. Op hoofdlijnen lijkt er binnen de commissie overeenstemming over hoe dit effect het beste bereikt kan worden.

Een eerste integraal concept van de code wordt momenteel ondershands bij een beperkte groep van afgevaardigden geconsulteerd (o.a. inhoudelijk experts en branchevertegenwoordigers). Na verwerking van de eerste commentaren zal dit worden gevolgd door een brede openbare consultatie in mei en juni. De commissie verwacht de afgeronde code in september aan de sector te kunnen presenteren.

Geschilbeslechting

Ter borging van naleving van de gedragscode, heeft de commissie zich tot doel gesteld alternatieve geschilbeslechting voor de franchisesector te organiseren. Alternatieve geschilbeslechting verdient aanbeveling voor duurrelaties zoals die bestaat tussen franchisenemers en franchisegevers omdat partijen daarmee doorgaans minder van elkaar vervreemd raken dan via de gang naar de rechter. Daarnaast versterkt de betrokkenheid van deskundigen uit het veld bij de beoordeling van het geschil de tevredenheid met de bereikte oplossing. De commissieleden hebben inmiddels een goed beeld van de verschillende vormen van onafhankelijke en kosteneffectieve geschilbeslechting, evenals best practices uit andere sectoren. Ook een ontwerp voor alternatieve geschilbeslechting voor de franchisesector wordt naar verwachting in mei ter consultatie aan de sector voorgelegd. Het streven van de commissie is om in september te komen tot een gedragen ontwerp. De termijn waarop de geschillenbeslechting daadwerkelijk in werking treedt is afhankelijk van de complexiteit van de gekozen oplossing.

Overige maatregelen

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe franchise gedragscode (en alternatieve geschilbeslechting) wordt op Ondernemersplein.nl extra aandacht besteed aan voorlichting. Daarom is de informatie op Ondernemersplein.nl recentelijk aangevuld met een filmpje van de Kamer van Koophandel waarin franchisenemers startende ondernemers adviseren waarop te letten bij het aangaan van een franchiserelatie.

')}

DELEN

ACTUEEL NIEUWS

Gratis E-book

Alles wat u moet weten over franchise

In het eBook 'Wat is franchise?' wordt het begrip 'franchise' afgebakend: Wat is franchise, welke franchisevormen zijn er, wat zijn de voor- en nadelen van franchising, hoe zien recente marktontwikkelingen eruit en welke vooroordelen leven er ten aanzien van dit vaak zo succesvolle businessmodel.

E-book downloaden

Franchise nieuwsbrief

Wekelijks actueel nieuws uit de franchisebranche!

Nu aanmelden

De nieuwsbrief E-Zine wordt, naar keuze, dagelijks of wekelijks aan u toegezonden en bevat franchise opportunities, aangeboden vastgoed, vacatures, het meest actuele franchisenieuws, interviews, een agenda met franchise-gerelateerde beurzen en congressen, columns geschreven door franchisespecialisten en allerlei tips & adviezen.