Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Franchising Etc. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

b. Bedingingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Franchising Etc. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Partijen

a. Franchising Etc.: uitgever en (mede-)exploitant van internetportaal FranchiseFormules.NL, initiator van de FranchiseFormules Adviestak, organisator van de FranchiseFormules Netwerkmiddag en intermediair tussen franchisegever(s), (kandidaat-)franchisenemer(s) en adviseurs (aangesloten Businesspartners) hierna te noemen: Franchising Etc.;

b. Franchisegever: de organisatie, en daaraan gelieerde vennootschappen, die door Franchising Etc. een (kandidaat-)franchisenemer aangedragen krijgt, hierna te noemen: Franchisegever;

c. Kandidaat-franchisenemer: (potentiële) franchisenemer die door Franchising Etc. wordt bemiddeld en/of aangedragen aan Franchisegever, hierna te noemen: Kandidaat;

d. Adviseur: persoon, bedrijf of organisatie die franchise-gespecialiseerde diensten, – adviezen of – produkten aanbiedt aan de franchisebranche, hierna te noemen: Adviseur (of Businesspartner);

e. Gebruiker: Een franchisegever of (kandidaat-)ondernemer die gebruik maakt van de functionaliteiten en/of zakelijke diensten op FranchiseFormules.NL.


Artikel 3: Definities

a. FranchiseFormules.NL: de door Franchising Etc. en Ten Have Investment Corporation B.V. geëxploiteerde franchise portal gericht op de Nederlandse en Belgische (Vlaamstalige) markt;

b. Nieuwsbrief E-zine: door Franchising Etc. uitgegeven periodieke (wekelijkse) e-mail nieuwsbrief;

c.. FranchiseForum: LinkedIn-groep gelieerd aan FranchiseFormules.NL;

d. FranchiseFormulesNL: Youtube-kanaal;

e. @FranchiseNieuws: Twitterkanaal;

f. Landingspagina’s: aan de franchise portal gelieerde internetpagina’s met franchise-gerelateerde directories, e-books en/of specifieke content. Voorbeelden zijn: FranchiseVideo.NLWatisFranchise.NLFranchiseForum.NL , Franchisenemerstest.nl enz.


Artikel 4: Aansprakelijkheid

a. Franchising Etc. besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens en informatie vermeldt of verstrekt op en via de portal, nieuwsbrief e-zine, social media en landingspagina’s. Omdat een groot deel van de ingebrachte informatie, kerngegevens en content binnen ons netwerk afkomstig is van gebruikers kunnen er altijd onjuistheden, onvolledigheden of achterhaalde gegevens voorkomen. Daarom raden wij u aan om niet alleen af te gaan op de aanwezige data, kerngegevens en informatie in de portal, maar om ook andere bronnen (zoals De Nationale Franchise Gids) te raadplegen ter confirmatie alvorens men actie(s) of beslissingen (onder)neemt, op welk vlak dan ook.

Franchising Etc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze portal of gegevens verstrekt door of namens Franchising Etc. via de portal of aanverwante landingspagina’s, zoals tevens uiteengezet in ons Privacy beleid en Disclaimer;

b. Uw persoonlijke gegevens en door u verstrekte formule- of bedrijfsgegevens worden in onze database opgeslagen in een stringent beveiligde omgeving die aan alle noodzakelijke voorwaarden en vereiste standaarden voldoet. Desondanks kunnen wij niet verzekeren of garanderen dat er (ooit) toegang verkregen wordt tot deze informatie door middel van inbreuk, hacking of ander (oneigenlijk) gebruik, of dat er opgeslagen informatie (content) verwijderd of anderszins vernietigd wordt op de portal. Dit omdat het internet helaas nooit een 100% veilige omgeving is (of zal worden).

Franchising Etc. aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor verloren gegane data, persoons- en/of bedrijfsgegevens en evenmin voor de gevolgen die dit voor u als persoon of bedrijf eventueel met zich meebrengt. Wel zijn wij u uiteraard graag van dienst bij het terugplaatsen van verloren gegane data via de door ons systeem aangemaakte (periodieke) backups. Lees meer over de bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens in Privacy beleid;

c. Als u als bedrijf, formule of kandidaat-franchisenemer een presentatie aanmaakt dan bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens. Franchising Etc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verouderde gegevens, verkeerde contactgegevens, deadlinks enz. en is evenmin verantwoordelijk voor de consequenties, schade of verliezen die dit voor u als persoon of bedrijf eventueel oplevert;

d. Franchising Etc. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die partijen (franchisegevers of derden) lijden door nalatig of foutief handelen van een (kandidaat-)franchisenemer gedurende de selectieprocedure en/of na het aangaan van een (Master-)franchise-overeenkomst met betreffende kandidaat;

e. De franchisegevers vrijwaren Franchising Etc. tegen alle aanspraken (ook van derden) welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van kandidaten door Franchising Etc. samenhangen of zouden kunnen samenhangen;

f. De (kandidaat-)franchisenemer is gehouden om voor het aangaan van een franchise-overeenkomst met een formule / franchisegever zich zelfstandig een oordeel te hebben gevormd over de geschiktheid van de formule en haalbaarheid van het openen van een franchisevestiging. FranchiseFormules.NL en haar aangesloten adviseurs zullen voorafgaande aan en tijdens het franchise begeleidingstraject alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat franchisenemer niet van zijn of haar eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid bij het maken van de uiteindelijke keuze(s). FranchiseFormules.NL aanvaardt derhalve ook geen aansprakelijkheid indien de samenwerking met de formule / franchisegever uiteindelijk niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als franchisenemer op basis van onjuiste of onvolledige informatie een franchise-overeenkomst is aangegaan.

g. Op de portal, directories en landingspagina’s van Franchising Etc. bevinden zich diverse links naar websites van (derde) partijen. Er wordt door ons geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Franchising Etc. is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent ook niet dat Franchising Etc. de mening / informatie / gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of afkeurt of er enige associatie mee heeft;

h. Eventuele tekortkomingen in het aanbod van informatie of het verstrekken van (verkeerde) gegevens van, via of door Franchising Etc. geeft geen recht op enige vorm van financiële compensatie. Franchising Etc. is op geen enkel wijze aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.


Artikel 5:
Prijzen

De vermelde prijzen op de portal van Franchising Etc. zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De op de website vermelde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten. De producten / zakelijke diensten worden geleverd tegen de prijzen die vermeld staan op de website op de besteldatum. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig tot een bepaalde datum. De klant is de prijs verschuldigd die Franchising Etc. in haar online bevestiging heeft medegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Franchising Etc. worden gecorrigeerd.


Artikel 6: Levertijd

In beginsel streeft Franchising Etc. er naar om bestellingen binnen één (1) tot twee (2) werkdagen na ontvangst van betaling online te plaatsen, dan wel af te leveren op het opgegeven emailadres.


Artikel 7: Retourneren / Opzeggen

Conform de ‘Wet Koop op afstand’ heeft u het recht om online bestelde producten of zakelijke diensten, die zijn afgerekend via onze betalingsafhandelaar, binnen 7 dagen te retourneren of op te zeggen. U dient Franchising Etc. vooraf, schriftelijk of per e-mail, te informeren over een eventuele retournering/opzegging. Franchising Etc. bevestigt vervolgens retourzending/opzegging. De Wet Koop op afstand is niet van toepassing op eventueel afgesloten zakelijke samenwerkingen in overeenkomsten waarmee succesfees gemoeid zijn. Dergelijke overeenkomsten kunt u, met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden, schriftelijk opzeggen na afloop van de initiële contractperiode (12 of 24 maanden).


Artikel 8: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

a. Franchisegevers, Kandidaat-franchisenemers en Businesspartners waarmee wordt samengewerkt zijn gehouden Franchising Etc. tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met bemiddeling van belang kan zijn;

b. Franchisegevers en/of Businesspartners zijn gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaten die door Franchising Etc. worden voorgedragen;

c. De in 8 a. en b. genoemde partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen;

d. Franchising Etc. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgevers (Franchisegevers, Businesspartners) aangeleverd promotiemateriaal.

Artikel 9: Overmacht

Overmacht betreft een situatie waarbij Franchising Etc. niet in staat is om haar verplichtingen jegens klanten na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Franchising Etc. zal persoonsgegevens van leden en gebruikers uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy beleid.

Artikel 11: Diversen

a. Franchising Etc. zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om leden en gebruikers naar beste vermogen van dienst te zijn;

b. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van overeenkomsten, opdrachten en/of berekende bemiddelingsfee tussen Franchising Etc. en klant(en) of kandidat(en);

c. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Franchising Etc. is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of klant(en) in het buitenland gevestigd of woonachtig zijn;

d. Franchising Etc. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen pas van toepassing zijn zodra Franchising Etc. deze online openbaar heeft gemaakt;

e. FranchiseFormules.NL werkt met diverse online betalingsafhandelaars, zoals Digitale Factuur en stichting Online Betalen. Via deze bedrijven kunt u veilig en eenvoudig online betalen via i-Deal met uw eigen bank;

f. Franchising Etc. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden: 01137264;

g. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Franchising Etc., naar het e-mailadres info@franchisingetc.com. Franchising Etc. streeft er naar om de door haar ontvangen e-mails binnen één werkdag te beantwoorden.

)