NFV

Bijna alle beroepen en dienstverleningen zijn vertegenwoordigd in invloedrijke brancheverenigingen. Dat is een goede zaak: zulke verenigingen behartigen specifieke belangen van zo’n branche, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden (CAO’s).

Daarnaast is er echter behoefte aan een overkoepelende belangenvereniging die franchise als samenwerkingsmogelijkheid tussen zelfstandige ondernemers stimuleert, controleert en promoot. De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland en vertegenwoordigt het merendeel van de toonaangevende franchisegevers (food, non-food, dienstverlening, horeca en gezondheidszorg).

Doelstellingen zijn:

  • het bevorderen van de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising;
  • kennisbundeling en kennisoverdracht;
  • voorlichting en orientatie op franchise mogelijkheden;
  • contacten met andere instellingen en overheden op het gebied van franchising;
  • advies over algemeen juridische en commerciele aspecten van franchising.


De belangrijkste activiteiten zijn:

  • het organiseren van seminars en congressen;
  • toetsing van franchisecontracten voor leden;
  • kwaliteitsbewaking;
  • conflictbemiddeling;
  • uitgave van het NFV informatie bulletin.


Lidmaatschappen

De lidmaatschapsprocedure van de Nederlandse Franchise Vereniging is verdeeld in een aantal stadia:

Aanvrager
Aanvragers van het lidmaatschap worden vermeld in het informatiebulletin dat met regelmaat naar alle leden wordt gestuurd per e-mail. Leden hebben dan 14 dagen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Aspirant lid
De procedure tot Erkend lidmaatschap neemt enige tijd in beslag. In de tussenliggende periode wordt de aanvrager, indien de Ledencommissie positief beslist, gehonoreerd met het aspirant-lidmaatschap. Als aspirant-lid maakt het lid gebruik van alle NFV-faciliteiten met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen en gebruik van het NFV-logo. › Bekijk NFV aspirant leden

Erkend lid
Aan het Erkend lidmaatschap worden voorwaarden gesteld. Zo dient de formule gedurende tenminste twee jaar het zakelijk concept in tenminste één testzaak in Nederland te hebben toegepast (of doen toepassen), moet het netwerk uit tenminste twee franchisenemers te bestaan en dient er naar het oordeel van het bestuur van onze vereniging een redelijke mate van zekerheid te bestaan ten aanzien van de continuïteit van de organisatie. Ook dient de Europese Erecode inzake Franchising te worden onderschreven, hetgeen (mede) uit de inhoud van de franchiseovereenkomst moet blijken. › Bekijk NFV erkende leden

Gecertificeerd lid
Formules die aangesloten zijn bij de NFV kunnen in aanmerking komen voor het Gecertificeerd lidmaatschap. Hiervan is sprake indien aan een aantal extra voorwaarden is voldaan. › Bekijk NFV Gecertificeerde leden

Geassocieerd lid
Naast het lidmaatschap voor franchiseorganisaties kent de NFV een geassocieerd lidmaatschap voor (rechts-)personen die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers. Het geassocieerd lidmaatschap van deze adviseurs wordt verleend op grond van hun bewezen franchisekennis, ervaring en functie. › Bekijk NFV geassocieerd leden

Raadpleeg voor meer informatie over de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) de website www.nfv.nl


Onze partners

Wat alle partnerships gemeen hebben is dat de FranchiseFormules Adviestak zich samen met haar partners inzet om kennis en ervaring te delen.Partner

MEDEM Publishing

3

+31 (0)84 430 76 59
n.v.t.
info@medem.nl
Linkedin
Partner

RuG

3

+31 (0)50 363 7236
n.v.t.
e.p.m.croonen@rug.nl
Linkedin
Partner